Uitkomsten enquête TPC Maaspoort

Zaterdag 05 januari 2019
Uitkomsten enquête TPC Maaspoort

In aansluiting op de extra Algemene Ledenvergadering hebben we de afgelopen maand via een enquête de mening van onze leden gepeild over de te kiezen koers met betrekking tot de toekomst van onze club.

265 keer ingevuld!

Het bestuur is zeer content over het feit dat het digitale enquêteformulier 265 keer werd ingevuld. Een respons waar betrokkenheid van onze leden uit blijkt en waardoor we ook mogen spreken van een betrouwbare uitkomst.

Bijna de helft van de respondenten gaf aan alleen belangstelling te hebben voor tennis, terwijl ruim een kwart aangaf alleen belangstelling te hebben voor padel. Tenslotte gaf bijna een kwart aan belangstelling te hebben voor beide sporten. Je zou kunnen stellen dat ruim 70% van onze leden belangstelling heeft voor tennis en bijna 54% van de leden geïnteresseerd is in padel. Wat het bestuur betreft een mooie mix van beide sporten.

Investeren Clubhuis

Ongeveer 50% van de respondenten is van mening dat het (heel) belangrijk is om te investeren in het clubhuis, terwijl een kwart dit (helemaal) niet belangrijk vindt. Een kwart van de respondenten reageerde neutraal.

Investeren Padel

Ongeveer 60% van de respondenten vindt het (heel) belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal padelbanen, terwijl 22% dat (helemaal) niet belangrijk vindt. Hier reageerde ongeveer 18% van de respondenten neutraal.

Het bestuur concludeert uit deze uitkomsten dat de koers om te proberen beiden te realiseren, steun vindt bij een groot deel van de leden.

Financiering

De belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van alle plannen is natuurlijk de financiële mogelijkheden. Daarom werden er hiertoe twee vragen aan de enquête toegevoegd. De eerste vraag ging over een eventuele contributieverhoging. Hierop reageerde 53% met ja en 47% met nee. De tweede vraag betrof de bereidheid deel te nemen aan een eventuele crowdfunding. Daarop reageerde 42% positief.

Al met al een uitkomst die het bestuur heeft gesterkt in de door haar voorgestelde koers. We gaan de komende periode hard aan de slag om de financiële haalbaarheid van alle plannen te onderzoeken. Zodra er een concreet voorstel kan worden gedaan aan de leden zal er een nieuwe Algemene Ledenvergadering worden belegd waarin de plannen ter beoordeling en besluitvorming aan de leden zullen worden voorgelegd.

Handen uit de mouwen

Pas daarna kunnen de handen uit de mouwen. Ook daarover werd een vraag gesteld en slechts 31% van de leden gaf aan bereid te zijn de handen uit de mouwen te steken, terwijl bijna 47% aangaf dat niet te willen doen. Hier ligt de komende tijd ook nog wel het nodige zendelingenwerk.

Het bestuur